Age of empires photon man

Age of empires photon man

Đầu tiên và quan trọng nhất: Ấn H...C...C...C -- đẻ dân Chọn 2 thằng dân gần nhau nhất, cho nó đi về một hường và xây 1 cái BE (đừng age of empires photon man xây quá sát nhà chính). Thằng dân thứ 3 cho đi về một hướng khác để tìm mỏ quả,canh 2 thằng xây BE, thấy gần xong thì kéo 1 thằng đi về một hướng khác. Đợi thằng thứ 4 ra đời lại kéo nó về một hướng.

PC Cheats - Age of Empires Wiki Guide - IGN Age of empires photon man
PC Cheats - Age of Empires Wiki Guide - IGN Age of empires photon man

Age of Empires: The Rise of Rome Cheats - PC Cheats Wiki Age of empires photon man
Age of Empires: The Rise of Rome Cheats - PC Cheats Wiki Age of empires photon man

Cheats para Age of Empires: veja cdigos para todos os Age of empires photon man
Cheats para Age of Empires: veja cdigos para todos os Age of empires photon man

Butun AGE OF EMPIRES serirsini hile kodlar hepsi var Age of empires photon man
Butun AGE OF EMPIRES serirsini hile kodlar hepsi var Age of empires photon man

Age of empires photon man Age of Empires Cheats & Codes for PC - m
Age of empires photon man Age of Empires Cheats & Codes for PC - m

Age of empires photon man AOE - Game ch - Download Age of Empires
Age of empires photon man AOE - Game ch - Download Age of Empires

Age of empires photon man Trucos Age Of Empires Expansion PC - m
Age of empires photon man Trucos Age Of Empires Expansion PC - m

Previous
Next